Wednesday, July 24, 2013

4/6500t bhf

-Annaba/Split
-4/6500t bhf
-spot
-2000/1500
--------------------------------------------------------------------
SONEM SHIPPING 
E-MAIL: sonemshipping@yahoo.com 
SKYPE: sonemShipping

No comments:

Post a Comment